OZNAMY

Prevádzka nášho centra v školskom roku 2020/2021

11/28/2020

Blog image

Milí rodičia, klienti - deti a žiaci, vážení riaditelia, pedagogickí, odborní a ostatní zamestnanci spolupracujúcich škôl a inštitúcií. Prinášame Vám detaily ohľadom prevádzky nášho centra v novom školskom roku.

V školskom roku 2020/2021 sa stretávame spolu opäť v prostredí škôl, školských zariadení, na svojich pracoviskách. Život spoločnosti aj v školách sa približuje časom spred 16. marca 2020, kedy sa dni pozastavili a všetci sme museli využívať iné cesty našich stretnutí a spojení. Nový školský rok 2020/2021 vzhľadom na pretrvávanie pandémie spôsobenej koronavírusom začal na základe usmernení Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR za zvýšených hygienicko-epidemiologických opatrení v celom školskom systéme, aj v našom poradenskom zriadení - CPPPaP Zuzkin park 10, Košice a elokovanom pracovisku Galaktická 11, Košice.

Na oboch našich pracoviskách poskytujeme odborné služby v plnom rozsahu

Preto, aby sme neohrozovali vaše zdravie a bezpečnosť ani zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a všetkých návštevníkov našich zariadení, žiadame Vás o dodržiavanie nasledujúcich nevyhnutných podmienok:

 1. Nikto  s  príznakmi  infekcie  dýchacích  ciest,  ktoré  by  mohli  zodpovedať  známym  príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP.
 2. V priestoroch oboch pracovísk CPPPaP je obmedzený prístup osôb s výnimkou:
  • vopred objednaných klientov (v prípade klientov do 18 rokov v sprievode 1 dospelej osoby, najčastejšie zákonného zástupcu),
  • pedagogických a odborných zamestnancov škôl v územnej pôsobnosti pracoviska po predchádzajúcom dohovore s príslušným odborným zamestnancom a na podujatiach organizovaných CPPPaP
  • osôb nevyhnutných k zabezpečeniu chodu prevádzky pracovísk (údržba, opravy, dodanie vopred objednaného tovaru a pod.).
  • Ostatným a súkromným osobám je vstup na pracoviská zakázaný.
 3. Vstup a pobyt na pracoviskách CPPPaP je umožnený len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (ochranné rúško, príp. šatka, šál).
 4. Pri vstupe na pracoviská sa vykonáva preventívny filter spočívajúci v dezinfekcii rúk, kontrole telesnej teploty a vo vyplnení aktuálne vyhlásenia zákonného zástupcu/klienta o bezinfekčnosti.
 5. K vyšetreniu je potrebné doniesť pre dieťa dve ceruzky a pre rodiča pero na administratívne úkony.
 6. Pokiaľ si dieťa chce na určitý čas odložiť rúško, je treba k tomu doniesť vlastné vrecúško.
 7. Detskému klientovi je dovolené doniesť jednu  vlastnú hračku a nápoj (pre vyplnenie času počas konzultácie zákonného zástupcu a odborného zamestnanca).
 8. V čakárni alebo na spoločných chodbách je potrebné dodržiavať primeraný odstup osôb min. 2 metre.
 9. Je nevyhnutné rešpektovať presný čas príchodu do zariadenia podľa termínu objednania, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu osôb na pracovisku (odporúčame vytvoriť si časovú rezervu z dôvodu možných problémov pri parkovaní).
 10. V prípade zistenia prekážok obmedzujúcich dodržanie dohodnutého termínu odborného psychologického/špeciálno-pedagogického vyšetrenia je potrebné bezodkladne oznámiť neprítomnosť pre poskytnutie termínu ďalším čakateľom o odborné služby.

Povinnosti zákonného zástupcu pri návšteve CPPPaP

 • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode dieťaťa do centra a odchode z centra (nosenie rúška, ak dieťa nie je z povinnosti nosenia rúšok oslobodené), dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR.
 • Predkladá/podpisuje v centre aktuálne písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že on ani dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Počet podaných/podpísaných Vyhlásení o bezinfekčnosti nie je limitovaný.
 • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény do centra, ak bola dieťaťu, ktoré v príslušnom dni navštívilo centrum, nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom.
 • Ak ide o plnoletých klientov, plnia uvedené povinnosti osobne.

Naďalej poskytujeme všetkým klientom poradenského zariadenia odbornú starostlivosť aj online – telefonicky alebo mailom

→ Vyhľadajte konkrétneho odborného zamestnanca - psychológa alebo špeciálneho pedagóga, ktorý spolupracuje s vybranou materskou školou, základnou školou alebo strednou školou v našej územnej pôsobnosti. Pri konkrétnej škole nájdete aj jeho telefónne číslo alebo emailovú adresu.

→ Pre psychologickú pomoc kontaktujte vybraného psychológa. Zoznam mailových adries jednotlivých psychológov CPPPaP nájdete tu.

→ Pre špeciálno-pedagogickú pomoc kontaktujte vybraného špeciálneho pedagóga. Zoznam mailových adries jednotlivých špeciálnych pedagógov CPPPaP nájdete tu.  

Aktuálne informácie o organizácii našej práce pri zmene podmienok v súvislosti s epidemiologickými opatreniami budeme zverejňuvať aj naďalej:

Prajeme Vám úspešný začiatok nového školského roka 2020/2021, pevné zdravie Vám a Vašim blízkym, životnú a pracovnú pohodu, trpezlivosť, toleranciu, empatiu a ústretovosť pri riešení ťažkostí a prekonávaní prekážok, s ktorými sa v priebehu školského roka stretnete. V prípade potreby a záujmu sme pripravení  byť Vám nápomocní pri zvládaní ťažkostí detí a žiakov v ich vzdelávaní, výchove a ďalších oblastiach.

V Košiciach 31.8.2020, 

PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka a zamestnanci CPPPaP.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog