OZNAMY

Usmernenie pre klientov v čase od 7. apríla 2021

3/31/2021

Blog image

Milí rodičia, klienti – deti a žiaci, vážení riaditelia, pedagogickí, odborní a ostatní zamestnanci spolupracujúcich škôl a inštitúcií. Prinášame Vám krátky prehľad nových usmernení ohľadom prevádzky nášho centra.

Vzhľadom na aktuálne protiepidemiologické opatrenia prijaté Vládou SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, na usmernenie zriaďovateľa v súvislosti s epidemickou situáciou v meste Košice a v záujme ochrany zdravia klientov i zamestnancov CPPPaP naše zariadenie od 7. apríla 2021 do odvolania poskytuje starostlivosť o klientov nasledovne:

Prezenčne realizujeme individuálne diagnostické psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenia detí a žiakov v obmedzenom rozsahu a poskytujeme urgentné intervencie dohodnuté vopred telefonicky alebo mailovou poštou pri splnení nevyhnutných ochranných opatrení. 

Pri návšteve pracovísk CPPPaP Zuzkin park 10, Košice aj elokovaného pracoviska Galaktická 11, Košice žiadame o dodržiavanie platných protiepidemiologických opatrení:

  1. Pri vstupe do CPPPaP sa postupuje v súlade s aktuálnou Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa z 19.3.2021.
  2. Podľa uvedenej vyhlášky je vstup do CPPPaP umožnený len osobe, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní (týka sa klientov nad 10 rokov a sprevádzajúcich osôb do 65 rokov).
  3. Za účelom overenia u osôb, na ktoré sa vzťahuje výnimka podľa § 1 ods. 2 uvedenej vyhlášky, je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť. Predloženie dokladu možno nahradiť v prípadoch podľa § 1 ods. 2 písm. c), d), h) až m) potvrdením o výnimke podľa prílohy alebo potvrdením o výnimke vydaným podľa obdobnej prílohy vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, vystavenú poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má osoba uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti; v prípade dieťaťa poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria.
  4. Pri vstupe na pracovisko CPPPaP sa u klientov nad 10 rokov a sprevádzajúcej osoby vyžaduje prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 bez výdychového ventilu, u detí do 10 rokov prekrytie rúškom.
  5. Pri návšteve prineste so sebou písacie potreby – pero a pre dieťa 2 ceruzky za účelom realizácie diagnostického vyšetrenia.

Služby v oblastiach poradenstva, konzultácií a krízovej intervencie poskytujeme naďalej prevažne dištančnou formou.

Naďalej poskytujeme aj on-line preventívne aktivity pre triedne kolektívy základných a stredných škôl v našej územnej pôsobnosti.   

V prípade potreby sme Vám k dispozícii na telefónnych číslach:

  • 0911 030 930, 055-787 16 11 pre pracovisko Zuzkin park 10, Košice
  • 0911 193 930, 055-674 36 30 pre elokované pracovisko Galaktická 11, Košice

alebo prostredníctvom:

  • kontaktného formulára TU.
  • e-mailových kontaktov na zamestnancov a zverejnených mobilných čísel zamestnancov TU.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog