OZNAMY

Usmernenie pre klientov v čase pandemickej situácie a obmedzenia voľného pohybu osôb od 26.10.2020 do 30.10.2020

11/29/2020

Blog image

Vzhľadom na súčasne vyhlásený výnimočný stav a na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa nižšie citovaného právneho predpisu č. 290/2020 Z. z. do odvolania, vyplýva pre našich klientov nasledovné.

Vážení klienti

V súlade s Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 uverejneným v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 290/2020 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020 s účinnosťou od 23.10.2020 minister školstva vydal Rozhodnutie č. 2020/17949:1-A1810 zo dňa 23. októbra 2020 (ďalej len „rozhodnutie“) podľa bodu B. 3., ktoré sa zariadení výchovného poradenstva a prevencie nedotklo a prevádzka týchto školských zariadení nie je prerušená.

Vzhľadom na vyššie uvedené a na skutočnosť, ktorá vyplýva z obmedzenia pohybu osôb podľa vyššie citovaného právneho predpisu č. 290/2020 Z. z. do odvolania, ako aj na skutočnosť, že k výnimkám z predmetného obmedzenia nepatrí sprevádzanie dieťaťa do zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ani dochádzanie plnoletého klienta do tohto zariadenia, CPPPaP neprijíma klientov a nerealizuje odborné činnosti v priamom kontakte s nimi (diagnostické vyšetrenia, terapeutické, poradenské, konzultačné služby). Odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci CPPPaP Zuzkin park 10, Košice a jeho elokovaného pracoviska Galaktická 11, Košice počas prevádzky CPPPaP v dotknutom čase vykonávajú činnosti, ktoré im aktuálna situácia umožňuje – dištančné poradenstvo a konzultácie telefonicky a mailovo na kontaktoch zverejnených na tejto webovej stránke.

Pácil sa vám tento článok?

Pomôžte nám jeho zdielaním s Vašími priateľmi.

Ďaľšie oznamy

Zobraziť viac

Pozrite si taktiež náš blog