Vitajte
Vítajte na webovej stránke Centra pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie Zuzkin park 10, Košice
Slávnostná porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní ZŠ a SŠ 5.10.2020
Novinky

Pozývame školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl, gymnázií, stredných odborných škôl a konzervatórií v územnej pôsobnosti pracoviska na  

slávnostnú pracovnú poradu pri príležitosti 40. výročia založenia CPPPaP

dňa 5. októbra 2020 (pondelok) o 10:00 hod.

vo veľkej zasadacej miestnosti odboru školstva Okresného úradu Košice, Zádielska 1, Košice.

 

P o z v á n k a

Prosíme o zaslanie návratky do 30. septembra 2020.

Prevádzka CPPPaP v školskom roku 2020/2021
Novinky

Milí rodičia, klienti - deti a žiaci, vážení riaditelia, pedagogickí, odborní a ostatní zamestnanci spolupracujúcich škôl a inštitúcií ...


v školskom roku 2020/2021 sa stretávame spolu opäť v prostredí škôl, školských zariadení, na svojich pracoviskách. Život spoločnosti aj v školách sa približuje časom spred 16.marca 2020, kedy sa dni pozastavili a všetci sme museli využívať iné cesty našich stretnutí a spojení. Nový školský rok vzhľadom na pretrvávanie pandémie spôsobenej koronavírusom začal na základe usmernení Ústredného krízového štábu SR a Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR za zvýšených hygienicko-epidemiologických opatrení v celom školskom systéme, aj v našom poradenskom zriadení - CPPPaP Zuzkin park 10, Košice a elokovanom pracovisku Galaktická 11, Košice.

 

Na oboch našich pracoviskách poskytujeme odborné služby v plnom rozsahu.


Preto, aby sme neohrozovali vaše zdravie a bezpečnosť ani zdravie a bezpečnosť našich zamestnancov a všetkých návštevníkov našich zariadení, žiadame Vás o dodržiavanie nasledujúcich nevyhnutných podmienok:

Mlčiaci  Nikto  s  príznakmi  infekcie  dýchacích  ciest,  ktoré  by  mohli  zodpovedať  známym  príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov CPPPaP.

Mlčiaci  V priestoroch oboch pracovísk CPPPaP je obmedzený prístup osôb s výnimkou:

  • vopred objednaných klientov (v prípade klientov do 18 rokov v sprievode 1 dospelej osoby, najčastejšie zákonného zástupcu),
  • pedagogických a odborných zamestnancov škôl v územnej pôsobnosti pracoviska po predchádzajúcom dohovore s príslušným odborným zamestnancom a na podujatiach organizovaných CPPPaP 
  • osôb nevyhnutných k zabezpečeniu chodu prevádzky pracovísk (údržba, opravy, dodanie vopred objednaného tovaru a pod.).
       Ostatným a súkromným osobám je vstup na pracoviská zakázaný.

Mlčiaci  Vstup a pobyt na pracoviskách CPPPaP je umožnený len osobám s vhodne prekrytými hornými dýchacími cestami (ochranné rúško, príp. šatka, šál).

Mlčiaci  Pri vstupe na pracoviská sa vykonáva preventívny filter spočívajúci v dezinfekcii rúk, kontrole telesnej teploty a vo vyplnení vyhlásenia zákonného zástupcu o bezinfekčnosti - tu (vyplnenie pred príchodom skráti Váš pobyt v CPPPaP).

Mlčiaci  K vyšetreniu je potrebné doniesť pre dieťa dve ceruzky a pre rodiča pero na administratívne úkony.

Mlčiaci  Pokiaľ si dieťa chce na určitý čas odložiť rúško, je treba k tomu doniesť vlastné vrecúško.

Mlčiaci  Detskému klientovi je dovolené doniesť jednu  vlastnú hračku a nápoj (pre vyplnenie času počas konzultácie zákonného zástupcu a odborného zamestnanca).

Mlčiaci  V čakárni alebo na spoločných chodbách je potrebné dodržiavať primeraný odstup osôb min. 2 metre.

Mlčiaci  Je nevyhnutné rešpektovať presný čas príchodu do zariadenia podľa termínu objednania, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu osôb na pracovisku (odporúčame vytvoriť si časovú rezervu z dôvodu možných problémov pri parkovaní).

Mlčiaci  V prípade zistenia prekážok obmedzujúcich dodržanie dohodnutého termínu odborného psychologického/špeciálno-pedagogického vyšetrenia je potrebné bezodkladne oznámiť neprítomnosť pre poskytnutie termínu ďalším čakateľom o odborné služby.


Naďalej poskytujeme všetkým klientom poradenského zariadenia odbornú starostlivosť aj online – telefonicky alebo mailom.

→ Pre psychologickú pomoc kontaktujte vybraného psychológa. Zoznam mailových adries jednotlivých psychológov CPPPaP nájdete tu.

→ Pre špeciálno-pedagogickú pomoc kontaktujte vybraného špeciálneho pedagóga. Zoznam mailových adries jednotlivých špeciálnych pedagógov CPPPaP nájdete tu.  

Aktuálne informácie o organizácii našej práce pri zmene podmienok v súvislosti s epidemiologickými opatreniami budeme zverejňuvať aj naďalej:
 

 Prajeme Vám úspešný začiatok nového školského roka 2020/2021, pevné zdravie Vám a Vašim blízkym,

životnú a pracovnú pohodu, trpezlivosť, toleranciu, empatiu a ústretovosť

pri riešení ťažkostí a prekonávaní prekážok, s ktorými sa v priebehu školského roka stretnete.

V prípade potreby a záujmu sme pripravení  byť Vám nápomocní pri zvládaní ťažkostí detí a žiakov

v ich vzdelávaní, výchove a ďalších oblastiach. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

V Košiciach 31.8.2020                                                                                                                                             PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka a zamestnanci CPPPaP

Výskum VÚDPP v Bratisleve k slovnému hodnoteniu žiakov
Novinky

Vážení rodičia,

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave uskutočňuje výskum, ktorý sa týka pohľadu rodičov a žiakov na slovné hodnotenie a chceli by sme sa na Vás preto obrátiť s prosbou o vyplnenie tohto online dotazníka.

 

Dotazník nájdete tu: https://forms.gle/PLK8yc2nfndVwGn68

 

Ďakujeme za pozozumenie a Váš čas

 

Tím VÚDPaP

Zápis do 1. ročníka a posudzovanie školskej spôsobilosti
Novinky

Vážení rodičia,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou prerušenia školského vyučovania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike súvisiacej s prevenciou šírenia nákazy koronavírusom Vám poskytujeme potrebné informácie k priebehu zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021 a k posudzovaniu školskej spôsobilosti detí pred nástupom do školy.

 

Informácie k zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021

a k posudzovaniu školskej spôsobilosti detí v CPPPaP.

 

O psychologické posúdenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa môžete naše CPPPaP požiadať aj vyplnením elektronickej žiadosti, ktorú nájdete TU.

 

 

CPPPaP  Zuzkin park 10, Košice priebežne vytvára databázu prijatých žiadostí o posúdenie školskej spôsobilosti a po obnovení prevádzky zariadenia bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorým poskytne termín a zrealizuje vyšetrenie dieťaťa. 

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci