Vitajte
Vítajte na webovej stránke Centra pedagogicko-psychologickeho poradenstva a prevencie Zuzkin park 10, Košice
On-line porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl 22.6.2020
Novinky

Dňa 22. júna 2020 o 13:00 hod. sa uskutočnilo on-line pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Koncepcia spolupráce CPPPaP a škôl v oblasti selektívnej prevencie, príklady efektívnej prevencie v podmienkach základných škôl – prezentovali PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP a PhDr. Mojmír Trebuňák, psychológ CPPPaP.
 • Spätno-väzbové hodnotenie spolupráce v aktuálnom školskom roku 2019/2020 – referovala PhDr. Martina Trebuňáková, psychologička a vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP.
 • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní v základnej škole.
On-line porada školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní stredných škôl 18.6.2020
Novinky

Dňa 18. júna 2020 o 13:00 hod. sa uskutočnilo on-line pracovné stretnutie školských koordinátorov vo výchove a vzdelávaní gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Koncepcia spolupráce CPPPaP a škôl v oblasti selektívnej prevencie, príklady efektívnej prevencie v podmienkach stredných škôl – prezentovali PaedDr. Lýdia Olajošová, metodička CPPPaP a PhDr. Mojmír Trebuňák, psychológ CPPPaP.
 • Spätno-väzbové hodnotenie spolupráce v aktuálnom školskom roku 2019/2020 – referovala PhDr. Martina Trebuňáková, psychologička a vedúca oddelenia poradenstva sociálneho vývinu a prevencie CPPPaP.
 • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní v strednej škole.

 

 

 


Na pomoc školským psychológom
Novinky

Na pomoc školským psychológom základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska v prvých dňoch obnovenia prevádzky škôl po koronakríze zverejňujeme metodický materiál Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave.

 

Usmiaty Informačný materiál pre školských psychológov

Oznam pre klientov
Novinky

Riaditeľstvo CPPPaP


oznamuje klientom a zákonným zástupcom klientov, že na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia z 13.5.2020 a usmernenia Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie k prevádzke poradenských zariadení z 19.5.2020  

 

obnovuje

odbornú činnosť v osobnom kontakte s klientmi od 25.5.2020 do konca školského roka 2019/2020  

v obmedzenom režime.

 

Zabezpečenie odbornej činnosti (priamy kontakt klienta a odborného zamestnanca v CPPPaP) je v zmysle usmernení dobrovoľné a je podmienené zabezpečením urgentnej starostlivosti, resp. odbornej činnosti (nie zabezpečenie bežného režimu) poradenského zariadenia pri dodržaní prísnych hygienických štandardov v zmysle nariadenia hlavného hygienika SR.

V záujme minimalizovania zdravotných rizík v súvislosti  s ochorením COVID-19 žiadame  zákonných zástupcov neplnoletých klientov/klientov nad 18 rokov aj z dôvodu skrátenia a zefektívnenia pobytu na pracoviskách CPPPaP o dodržiavanie nasledujúcich podmienok:

Mlčiaci  Vstup na pracoviská CPPPaP je umožnený iba vopred telefonicky/online objednaným klientom a jednej sprevádzajúcej osobe – najčastejšie zákonnému zástupcovi z dôvodu dodržiavania obmedzeného počtu osôb na pracoviskách.

Mlčiaci  Vstup a pobyt na pracoviskách CPPPaP je umožnený len osobám s vhodne prekrytými  hornými dýchacími cestami (rúško, príp. šatka, šál).

Mlčiaci  Pri vstupe na pracoviská sa vykonáva preventívny filter spočívajúci v dezinfekcii rúk, kontrole telesnej teploty a vyplnení čestného vyhlásenia klienta alebo zákonného zástupcu neplnoletého klienta o zdravotnom stave - tu (vyplnené pred príchodom skráti Váš pobyt v CPPPaP). Do priestorov zariadenia nebude umožnený vstup osobám s príznakmi infekcie horných dýchacích ciest, so zvýšenou telesnou teplotou, kašľom, či inými akútnymi infekciami dýchacích ciest.

Mlčiaci  K vyšetreniu je potrebné doniesť dve ceruzky pre dieťa a  pero pre rodiča na administratívne úkony.

Mlčiaci  Pokiaľ si dieťa chce na určitý čas odložiť rúško, je treba k tomu doniesť vlastné vrecúško.

Mlčiaci  Detskému klientovi je dovolené doniesť jednu  vlastnú hračku a nápoj (pre vyplnenie času počas konzultácie zákonného zástupcu a odborného zamestnanca).

Mlčiaci  V čakárni alebo na spoločných chodbách je potrebné dodržiavať primeraný odstup osôb min. 2 metre.

Mlčiaci  Je nutné rešpektovať presný čas príchodu do zariadenia podľa termínu objednania, aby sa zamedzilo zhromažďovaniu osôb na pracovisku (odporúčame vytvoriť si časovú rezervu z dôvodu možných problémov pri parkovaní).

Mlčiaci  V prípade zistenia prekážok obmedzujúcich dodržanie dohodnutého termínu odborného psychologického/špeciálno-pedagogického vyšetrenia,  je potrebné bezodkladne oznámiť neprítomnosť pre poskytnutie termínu ďalším čakateľom o odborné služby.

Mlčiaci  Do priestorov pracovísk CPPPaP nie je povolený vstup verejnosti (okrem objednaných klientov).

 

V Košiciach 25.5.2020

                                                                                                                                                                 PhDr. Emília Nuberová, riaditeľka
 

Prieskum VÚDPaP: COVID-19 a edukácia našich detí - zapojte sa
Novinky

COVID-19: Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu

Milí rodičia,

v súvislosti so šírením koronavírusu a s opatreniami, ktoré nám táto pandémia priniesla, sa zmenil aj obraz nášho každodenného života a taktiež našich detí. Vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie je dieťa v centre našej pozornosti, preto by sme Vás radi požiadali o účasť vo výskume, ktorý realizujeme. Vďaka zozbieraným dátam od Vás budeme môcť reagovať na aktuálne dianie a prispôsobiť naše aktuálne smerovanie v poradenstve tak, aby sme Vám rodičom a Vašim deťom čo najviac uľahčili situáciu.

V slovenskom znení tu:
Online dotazník v maďarskej verzii nájdete tu:
On-line porada školských psychológov základných škôl 28.5.2020
Novinky

Dňa 28. mája 2020 o 13:00 hod. sa uskutočnilo on-line pracovné stretnutie školských psychológov základných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutia boli:

 • Obraz žiaka s ADHD v školskom prostredí. Poraďme si navzájom – prezentovala Mgr. Veronika Borgoňová, psychologička CPPPaP.
 •  Ako pomôcť prvákom? – referovala PhDr. Martina Šályová, psychologička CPPPaP.
 • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského psychológa v základnej škole.
On-line porady školských psychológov stredných škôl 14.5.2020 a 21.5.2020
Novinky

V dňoch 14. mája 2020 a 21. mája 2020 o 13:00 hod. sa uskutočnili on-line pracovné stretnutia školských psychológov gymnázií, konzervatórií a stredných odborných škôl v územnej pôsobnosti pracoviska.

Hlavnými témami stretnutí boli:

 • Koncepcia práce školského psychológa (14.5.2020) – prezentovala Mgr. Veronika Borgoňová, psychologička CPPPaP.
 • Kariérové poradenstvo (21.5.2020) – prezentovala Mgr. Lenka Čigášová, psychologička CPPPaP.
 • Diskusia k uvedeným témam a k aktuálnym otázkam práce školského psychológa v strednej škole.
Zápis do 1. ročníka a posudzovanie školskej spôsobilosti
Novinky

Vážení rodičia,

v súvislosti s mimoriadnou situáciou prerušenia školského vyučovania v školách a školských zariadeniach v Slovenskej republike súvisiacej s prevenciou šírenia nákazy koronavírusom Vám poskytujeme potrebné informácie k priebehu zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021 a k posudzovaniu školskej spôsobilosti detí pred nástupom do školy.

 

Informácie k zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách pre školský rok 2020/2021

a k posudzovaniu školskej spôsobilosti detí v CPPPaP.

 

O psychologické posúdenie školskej spôsobilosti Vášho dieťaťa môžete naše CPPPaP požiadať aj vyplnením elektronickej žiadosti, ktorú nájdete TU.

 

 

CPPPaP  Zuzkin park 10, Košice priebežne vytvára databázu prijatých žiadostí o posúdenie školskej spôsobilosti a po obnovení prevádzky zariadenia bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorým poskytne termín a zrealizuje vyšetrenie dieťaťa. 

Odporúčania pre rodičov počas krízovej situácie
Novinky

Vážení rodičia

 

Ponúkame Vám niekoľko odporúčaní, ako sprevádzať deti aj v aktuálnej krízovej situácii.

 

Odporúčania pre rodičov počas krízovej situácie

 

Odporúčame do Vašej pozornosti aj podcast VÚDPaP "Ako hovoriť s deťmi o koronavíruse", ktorý nájdete na webovej stránke tejto inštitúcie pod odkazom:


https://vudpap.sk/podcast-ako-hovorit-s-detmi-o-koronaviruse/

 

a tiež ďalšie odporúčania VÚDPaP, ktoré Vám môžu pomôcť pri zvládaní učenia sa s deťmi doma v mimoriadnej situácii prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach na Slovensku:


11 dobrých rád pre rodičov ako sa učiť doma

Zásady komunikácie učiteľ - rodič - žiak pri domácom vzdelávaní v mimoriadnej situácii

O videohrách vo vzdelávaní

 


Učíme sa doma

 

Prinášame Vám prehľad dostupných aktuálnych možností, spracovaný špeciálnymi pedagogičkami nášho CPPPaP, ktoré môžete v súčasnej sitácii využívať pri domácom vyučovaní s deťmi a rozvíjaní ich vedomostí a spôsobilostí.

Domáca škola - Inšpiráce, ako na to?

 

Alfbook ponúka všetkým žiakom a rodičom vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu počas prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach prístup ZADARMO ku všetkým interaktívnym úlohám a testom, ktoré pokrývajú učivo základnej školy na portáli Alfbook. Prístup je okamžitý. Na úlohách môžu žiaci pracovať na všetkých typoch zariadení (PC, NB, tablet). Kliknite na webovú stránku

www.alfbook.sk

 

25.3.2020 Ministrestvo školstva , vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spustilo webovú stránku na pomoc žiakom, rodičom, pedagogickým a odborným zamestnancom v období prerušenia vyučovania na školách a školských zariadeniach www.ucimenadialku. sk, kde nájdete podnety na to, ako pracovať s deťmi doma v časti: Podpora - pre rodičov a ďalšie informácie k organizácii školského roka, ktoré Vás môžu v tomto období zaujímať v časti: Termíny a Otázky.   

 

https://www.ucimenadialku.sk/

ODKAZY

Ostatné odkazy

Linky pomoci